Разград  32 °CСъбота, 30- ти Септ.
USD  1.80961 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Областният управител свиква консултации за състава на РИК-Разград

Областният управител свиква консултации за състава на РИК-Разград Източник: Инфо Разград

Политика

Консултациите за състава на Районна избирателна комисия – Разград за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. ще се проведат на 05.02.2023 г. (неделя), от 11,00 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград, бул. „Бели лом” № 37А. Това съобщиха от Областна администрация - Разград. 
Съгласно чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс при провеждане на консултациите партиите и коалициите представят следните документи:
1. Писмено предложение за състав на Районната избирателна комисия, което съдържа
имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование,
специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларация
за съгласие на лицата да бъдат предложени и че отговарят на изискванията на ИК;
2. Към предложението си партиите и коалициите представят списък на резервните членове,
които да заместят предложените от тях лица в случаите, предвидени в ИК;
3. Заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на
партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.01.2023 г. (по
изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано) или копие от
решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата,
представляващи съответната партия или  коалиция;
4. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в
консултациите участват упълномощени лица;
5. Като приложение към писменото предложение за състава на РИК следва да се предостави и
копие от диплом за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено
висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена
диплома).
Писменото предложение за състава на РИК – Разград трябва да бъде съобразено с изискванията
на Изборния кодекс и Решение № 1584-НС/02.02.2023 г. на Централната избирателна комисия.
-  Парламентарно представените партии и коалиции предлагат 13 членове на РИК (за изборни
райони до 9 мандата), включително председател, двама заместник-председатели и секретар, при
спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 48-то Народно

гр.Разград, бул.“Бели Лом” №37 А, тел. 084/616 201, факс: 084/662 114, 084/661 991, http://www.rz.government.bg
събрание, съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 31.01.2023
г., но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция.
Съставът на РИК с 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и
секретар, е както следва: за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 4 членове; за коалиция „Продължаваме
промяната“ – 3 членове; за партия „ДПС” – 2 членове; за партия „Възраждане“ – 1 член; за коалиция
„БСП за България” – 1 член; за коалиция „Демократична България – обединение“ – 1 член; за
коалиция „Български възход“ – 1 член.
- Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК.
- Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща
партия или коалиция.
- За членове на РИК се назначават лица, които:
а) са български граждани;
б) са навършили 18 години;
в) не са поставени под запрещение;
г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
д) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията,
както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;
е) владеят български език;
ж) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.
Инфо Разград
 
 


Прочетете също
Top