Разград  32 °CСъбота, 30- ти Септ.
USD  1.80961 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Общинският съвет на Разград прие Бюджета за 2023 г.

Общинският съвет на Разград прие Бюджета за 2023 г.

Разград

Общинският съвет прие Бюджета за 2023 г. на заседанието на местния парламент днес. Общо 10 докладни записки бяха в дневния ред на Общинския съвет, представиха ги пред съветниците заместник-кметът и изпълняващ функциите на Кмет на Община Разград Добрин Добрев, заместник-кметовете Мирослав Грънчаров и Полина Иванова.
Сесията започна с информация за промяна в съставите на групите общински съветници. От групата на ГЕРБ са уведомили председателя на местния парламент, че Валентин Василев е изключен от групата поради прекратяване на членството в партията.
След това съобщение последваха изказвания на двама граждани по първите две докладни от дневния ред на сесията – Димо Борисов и Георги Милков.
Докладната за бюджета за настоящата година бе под №1 в дневния ред. Припомняме, че това е първият общински бюджет, съставен 8 месеца след началото на бюджетната година, тъй като до този период нямаше приет държавен бюджет. Досега се работеше по Разчет за 2023 г., приет от местния парламент в началото на годината. Разликите между него и бюджета са в увеличаване на средствата за държавните дейности. След заседанията на комисиите бяха внесени и две допълнения – предвидени са средства за проектиране на велоалея до Гецово, както и за изработване на проект за основен ремонт на улицата в Гецово, която води до стопанския двор.
Общият обем на бюджета на Община Разград за 2023 г. е в размер на 90 841 х.лв., в т.ч. за държавни дейности – 54 081 х.лв. и 36 760 х.лв. за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности. Проектобюджетът е балансиран, изготвен на основата на анализ на приходите и разчет на разходите на Община Разград.
След като заместник-кметовете отговориха на въпроси на съветниците 21 от местните парламентаристи гласуваха „за“ проекта за бюджет, 2 – „против“, а 4 – „въздържал се“.
„Дано подобно гласуване на бюджет през септември остане прецедент в историята на местния парламент“ – коментира председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев.
Дискусия предизвика втората докладна в дневния ред, накрая трите й точки бяха гласувани поотделно. Нейният вносител общинският съветник Антон Монев предложи редакции в нея часове преди заседанието на местния парламент. Самата докладна включваше изменения и допълнения на решенията на местния парламент от извънредната сесия през август
Основният нов момент бе предложението „да се разработи оперативен план за действие, определящ мерките, които трябва да бъдат предприети с цел намаляване на риска за бъдещо обгазяване с остра задушлива миризма и ограничаване продължителността на подобни явления до абсолютен минимум. Оперативният план да бъде разработен и съгласно предвижданията на Общинската програма за опазване на околната среда на община Разград 2019-2023 г. Работата по изготвяне на плана за започне незабавно“. Тази точка получи подкрепа от 23 съветници, без „против“ и „въздържали се“.
21 съветника одобриха, а 4 бяха „против“ предложението „Кметът на Община Разград да внася информация за предприетите от Общината и държавата действия по решаване на проблема със смрадта в град Разград на всяко редовно заседание на Общински съвет-Разград до окончателното му решаване“.
Не получи обаче одобрение новата точка 7 в докладната от август, която предвиждаше предложение “Кметът на Община Разград в срок до 10 календарни дни и на основание чл.48 и следващи от Закона за защита от бедствия да обяви извънредно бедствено положение на територията на общината във връзка с потенциалните замърсявания на въздуха и водата и опасността за увреждане на здравето на хората, и/или значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с химически или биологически вещества и материали или с унищожаването на биологични видове, да сформира оперативен щаб за справяне с проблема, и да информира ежеседмично обществеността на Разград по официалните информационни канали за работата на щаба и резултатите от същата“. В подкрепа на това предложение гласуваха 3 общински съветници, 6 бяха „против“, а 15 – „въздържал се“.
В цялост, без точката за бедственото положение, докладната бе приета с 23 гласа „за“.
След гласуването заместник-кметът Добрин Добрев представи Информация към днешна дата за изпълнението на решенията на Общински съвет-Разград от извънредната сесия на 10 август 2023 г. Текстът е публикуван на сайта на Община Разград. От него става ясно, че предстои подновяване на оборудването на общинската система за мониторинг на замърсяването на въздуха, за което са предвидени средства в общинския бюджет. Г-н Добрев информира съветниците за съвместните проверки, извършване от държавните контролни органи със съдействието на Община Разград. Информира и за подготовката за искане до МРРБ за предоставяне на целево финансиране за изготвяне на работен проект за „Реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Разград“, както и за работен проект за корекция на коритото на река Бели Лом в чертите на гр. Разград, в което се предвижда реконструкция на съществуващото бетоново корито и изграждане на такова в участъците, в които няма изградено.
Сред другите теми, които съветниците обсъждаха и одобриха с различни мнозинства, бе утвърждаването на маршрутно разписание на две автобусни линии - №3 ще тръгва от жк „Орел“ и ще стига до Бизнес зона „Перистър“, а №8 – от Автогара Разград до Бизнес зона „Перистър“. Одобрени бяха и: предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот-публична общинска собственост – Съдебната палата на площад „Независимост“2 - на Висшия съдебен съвет; отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване с начална тръжна цена 608,80 лв. без ДДС на имот – публична собственост – кафе в сградата на Филхармонията; продължаване на срока на настаняване и наемното правоотношение с двама наематели на жилищни имоти – частна общинска собственост; учредяване на възмездно право на ползване върху част от имот – публична общинска собственост в землището на Гецово за настаняване на пчелни семейства; учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част в горска територия от имот – частна общинска собственост в землището на Разград за настаняване на пчелни семейства; одобряване на изменение на подробен устройствен план за регулация и  застрояване. Сред докладните бе ипредложение за завишаване на броя на децата в групи над нормативно определения максимум в детските градини за учебната 2023/24 г., допускане на група с брой деца под определения минимум в детска градина и за изключения от минималния брой на ученици в паралелките на училищата. Завишаването на броя деца в групи е в 20 групи в 10 детски градини, а под определения минимум е само една група в една детска градина. Маломерните и слети паралелки са 16 в 6 училища.
Инфо Разград
 
 


Прочетете също
Top