Разград  24 °CНеделя, 14- ти Април
USD  1.83612 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Държавният план-прием за седмокласниците и петокласниците бе приет в Областната комисия по заетост

Държавният план-прием за седмокласниците и петокласниците бе приет в Областната комисия по заетост Източник: Областна администрация Разград

Област

Днес в Областна администрация Разград се проведе заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Област Разград. Областният управител Владимир Димитров, който е и председател на Комисията, откри заседанието, на което се предоставя за съгласуване обобщено предложение за държавен план-прием в VIII и в V клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища в област Разград за учебната 2024/2025 г.. В заседанието участва и зам. областният управител Ивелина Игнатова.
„Държавният план-прием в област Разград трябва да бъде съобразен с нуждите на бизнеса, винаги трябва да има баланс между профилираните и професионалните паралелки и актуалните потребности от специалисти в региона и търсените на пазара на труда  специалности“, коментира Димитров.
Ангел Петков – началник на РУО –  Разград, представи подробна информация за училищната мрежа в област Разград, за изпълнение на план-приема през предходни години и за изготвеното предложение за държавен план-прием в VIII и в V клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища в област Разград за учебната 2024/2025 г.
Общият брой седмокласници, които ще завършват 2024 година са 943.  Предложението за ДПП за учебната 2024/2025 година е за 38 паралелки, а броят на местата в предложените паралелки е 988.
Професионално образование и обучение в област Разград е предложено в следните професионални направления за дневна форма на обучение:
Област на образование/професионално направление: Техника – 7 паралелки
Машиностроене, металообработване и металургия – 1,5 паралелки
Електротехника и енергетика – 1,5 паралелки
Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника – 1,5 паралелки
Химични продукти и технологии – 2 паралелки
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства – 0,5 паралелкаОбласт на образование/професионално направление: Селско, горско и рибно стопанство – 4,5 паралелки
Растениевъдство и животновъдство – 4,5 паралелкиОбласт на образование/професионално направление: Информатика – 4,5 паралелки
Компютърни науки – 3 паралелки
Приложна информатика – 1,5 паралелкиОбласт на образование/професионално направление: Стопанско управление и администрация – 3 паралелки
Счетоводство и данъчно облагане – 1 паралелка

Администрация и управление – 2 паралелкиОбласт на образование/професионално направление: Услуги за личността – 2 паралелки
Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг – 1,5 паралелки
Фризьорски и козметични услуги – 0,5 паралелкаОбласт на образование/професионално направление: Социални услуги – 1 паралелка
Социална работа и консултиране – 1 паралелкаОбласт на образование/професионално направление: Транспорт – 1 паралелка
Транспортни услуги - 1 паралелкаОбласт на образование/професионално направление: Производство и преработка – 0,5 паралелка
Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи – 0,5 паралелкаОбласт на образование/професионално направление: Архитектура и строителство – 0,5 паралелка
Строителство – 0,5 паралелка 
Профилирано обучение в област Разград е предложено от профилирани гимназии и средни училища в следните профили: Природни науки – 7 паралелки; Математически – 1 паралелка; Софтуерни и хардуерни науки – 2 паралелки; Чужди езици – 4 паралелки.
 
Предложени за разкриване са нови специалности от професии за учебната 2024/2025 година, както следва:
1. Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“, гр. Исперих, общ. Исперих – 0,5 паралелка.
Специалност с очакван недостиг на пазара на труда
Професионално направление -  Електротехника и енергетика
Професия  Електротехник
Специалност Електрически машини и апарати – STEM, нова за общината
Дуална система на обучение
 
Професионална гимназия, гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград – 1 паралелка:Професионално направление -  Приложна информатика
Професия Организатор интернет приложения
Специалност Електронна търговия – STEM, нова за общината
Дневна форма на обучение
 
Предложенията са съгласувани с общинските ръководства и с ръководителите на фирми, за чиято дейност са необходими специалисти с подходяща квалификация.
 
Предложение на РУО – Разград за план-прием на ученици в дуална система на обучение за учебната 2024/2025 година:
ПГСС "Хан Аспарух", гр. ИсперихЕлектротехник, Електрически машини и апарати – ДУАЛНА, специалност с очакван недостиг на пазара на труда – 0,5 паралелка.
 
Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман“, гр. РазградГотвач, Производство на кулинарни изделия и напитки – ДУАЛНА, специалност с очакван недостиг на пазара на труда – 0,5 паралелка.
 
Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман“, гр. РазградРесторантьор, Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – ДУАЛНА, специалност с очакван недостиг на пазара на труда – 0,5 паралелка.
 
Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман“, гр. РазградСпедитор-логистик, Спедиция, транспортна и складова логистика – ДУАЛНА, специалност с очакван недостиг на пазара на труда – 1 паралелка.
 
Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“, гр. РазградТехник по автоматизация, Автоматизация на непрекъснати производства – ДУАЛНА – 0,5 паралелка.
 
Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“, гр. РазградБиотехнолог, Технология в биопроизводствата – ДУАЛНА, специалност с очакван недостиг на пазара на труда – 0,5 паралелка.
 
Предложение бе направено и за държавен план-прием след завършен IV клас за учебната 2024/2025 година.
 
През учебната 2023/2024 г. учениците, които предстои да завършат
IV клас в област Разград са 821. Предложението на областно ниво за прием на
ученици в една паралелка в V клас за учебната 2024/2025 г. е съобразено с
изискванията в чл. 50, ал. 3 и ал. 4 от Наредба No 10 за организация на дейностите
в училищното образование. Приемът ще се реализира в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, гр. Разград.
 
След гласуване, членовете на Областната комисия приеха обобщеното предложение, като предстои то да бъде изпратено в Министерството на образованието и науката за утвърждаване.
Инфо Разград
 
 


Прочетете също
Top